Luận văn: Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu về quá trình chuyển đổi chế độ làm việc của máy phát


Điện năng có tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống con ngƣời nói chung cũng nhƣ sự phát triển kinh tế của một quốc gia nói riêng. Điện năng là một sản phẩm không thể nào thiếu trong cuộc sống của chúng ta hiện nay cũng nhƣ tƣơng lai sau này. Với các điều kiện sinh hoạt, điện đƣợc dùng để chiếu sáng, chạy quạt, ti vi…Với các xí nghiệp công nghiệp điện năng để thực hiện cơ khí hóa, tự động hóa các quá trình sản xuất làm cho năng suất lao động ngày một tăng cao tiết kiệm nguồn nguyên liệu, giảm nhẹ điều kiện làm việc của con ngƣời.

Từ khóa: nhà máy nhiệt điện, luận văn, thiết kế hệ thống, hệ thống điện, điện công nghiệp, đồ án tốt nghiệp

pdf 75 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:06/05/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận