Lợi ích và các định hướng sự phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Nam

Bài viết trình bày sự thay đổi cách nhìn nhận về hướng phát triển du lịch, về cách làm du lịch tạo ra thu nhập bền vững từ các cấp quản lí đến người dân trong cộng đồng, sự thay đổi trong nhận
thức về bảo tồn những giá trị văn hóa và tài nguyên môi trường của tỉnh Quảng Nam.

Từ khóa: Lợi ích du lịch, Du lịch cộng đồng, Tỉnh Quảng Nam, Phát triển du lịch, Phát triển du lịch cộng đồng

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:44 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận