Lịch sử CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận, để

Từ khóa: Lịch sử CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 75 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận