Kinh tế vi mô - Chương I: Tổng quan về kinh tế học và chuyên ngành kinh tế học vi mô

Khi tế học đã ra đời và trải qua các trường phái lý thuyết chính dưới đây:
Adam Smith và sự ra đời của kinh tế học
Trường phái kinh tế cổ điển
Trường phái kinh tế tân cổ điển
Lý thuyết của K. H. Marx về kinh tế
J.M. Keynes (1883-1946) và trường phái Keynes về kinh tế học
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại (P.A. Samualson -1948)