Kiểm toán hoạt động đầu tư tài sản cố định trong các ngân hàng thương mại

Bài viết từ cơ sở lý thuyết về kiểm toán hoạt động, đánh giá hiệu quả và lựa chọn dự án đầu tư để xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá của kiểm toán hoạt động đầu tư TSCĐ; Đồng thời phân tích kinh nghiệm kiểm toán hoạt động đầu tư TSCĐ một số quốc gia phát triển và đưa ra bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Kiểm toán hoạt động, Ngân hàng thương mại, Tài sản cố định, Tính kinh tế

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận