Kiểm soát rủi ro của hệ thống thông tin kế toán trong môi trường thương mại điện tử

Bài viết này sẽ xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát rủi ro đối với hệ thống thông tin kế toán trong môi trường thương mại điện tử và đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn đối với hệ thống thông tin kế toán trong môi trường này.
Đăng nhập để bình luận