Kế toán tổng hợp

Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu

trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá,

dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế

GTGT.

Từ khóa: chế độ kế toán, kiểm toán doanh nghiệp, kế toán thống kê, phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp, chứng từ kiểm toán, chứng từ kế toán,

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận