Kế nối mạng trung tâm dữ liệu kiến trúc server farm và hướng dẫn thiết kế

“Lân cận lớp 2 giữa các máy chủ có nghĩa là các máy
chủ này nằm trong cùng miền quảng bá. Khi các
máy chủ là lân cận lớp 2, mỗi máy chủ nhận được
tất cả các gói tin multicast và quảng bá từ máy chủ
khác.” Phiến dịch vụ như phiến tường lửa và phiến cân bằng tải …
cung cấp các chức năng trạng thái dựa trên phần cứng

Từ khóa: giáo trình đồ họa, Kế nối mạng, kiến trúc server farm, hướng dẫn thiết kế, lớp kết hợp DC, Các dịch vụ tích hợp

pdf 42 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận