IFRS 16 - Thuê tài sản và những ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Bài viết trình bày tổng quan về IFRS 16, nội dung của IFRS 16, xác định một hợp đồng thuê tài sản, kế toán bê đi thuê tài sản, kế toán bên cho thuê tài sản, ảnh hưởng của IFRS 16 đến báo cáo tài chính...
Đăng nhập để bình luận