Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc xét đoán giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán.
Đăng nhập để bình luận