Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán liên quan đến các ước tính kế toán, bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.
Đăng nhập để bình luận