GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp:
• Là một chủ thể kinh tế độc lập
• Có quyền ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình
• Bình đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trường
• Có tư cách pháp nhân
• Hoạt động hợp pháp với tư cách là một đơn vị kinh doanh
Mục tiêu của doanh nghiệp:
• Tối đa hoá lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp
• Trả được các khoản nợ
Các loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, thương mại, sản xuất (cũng có thể bao gồm các
doanh nghiệp nông nghiệp và khai thác mỏ)