Giáo trình Sinh lý học thực vật (Tái bản): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Sinh lý học thực vật gồm các chương: Chương mở đầu, chương 1 - Sinh lý tế bào thực vật, chương 2 - Sự trao đổi nước ở thực vật, chương 3 - Dinh dưỡng khoáng và Nitơ ở thực vật, chương 4 - Quang hợp.

Từ khóa: Sinh lý học thực vật, Sinh lý tế bào thực vật, Sự trao đổi nước, Dinh dưỡng khoáng, Nitơ ở thực vật, Quá trình quang hợp

pdf 126 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận