Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường - TS. Chế Đình Lý: Phần 1

Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường - TS. Chế Đình Lý: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích hệ thống môi trường, khoa học hệ thống, phương pháp luận hệ thống (Tư duy, phân tích và tiếp cận hệ thống - tư duy vòng đời trong quá trình phát triển của các hệ thống), các phương pháp và công cụ luyện tập tư duy và phân tích hệ thống, các công cụ phân tích hệ thống môi trường,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận