Giáo trình Kỹ thuật lập trình C - Nguyễn Linh Giang

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ vạn năng, ngoài việc dùng để viết hệ điều hành Unix, người ta nhanh chóng nhận ra rằng sức mạnh của nó trong việc xử lý các vấn đề của Tin học. Cuốn sách cung cấp cho bạn học các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất về kỹ thuật lập trình C như các khái niệm cơ bản về kỹ thuật lập trình C, biểu thức và các phép toán trong C, nhập xuất dữ liệu trong C, cấu trúc điều khiển trong C, hàm và cấu trúc chương trình, dữ liệu kiểu mảng, chuỗi ký tự, con trỏ và địa chỉ, cấp phát và giải phóng bộ nhớ động, hàm Main có tham số - con trỏ hàm, dữ liệu kiểu cấu trúc, thao tác với tệp tin (File).
Đăng nhập để bình luận