Giáo trình kết cấu xây dựng

Tài liệu tham khảo giáo trình kết cấu xây dựng. Nhà trường, bộ môn kết cấu và nhóm tác giả đã cố gắng để biên soạn và xuất bản giáo trình này, nhằm mục đích phục vụ tình trạng thiếu tài liệu trong giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.