Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Mục tiêu chung:
Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản
của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội
dung của chế độ kế toán hiện hành.
Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ,
tài khoản, sổ sách và báo biểu kế toán theo chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm
của đơn vị hành chính sự nghiệp.

Từ khóa: Giáo trình Kế toán, kế toán hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán, kế toán kiểm toán, chuẩn mực kế toán, ngân sách nhà nước, kế toán hành chính

doc 226 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận