Giáo dục môi trường cho sự phát triển bền vững các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá các vấn đề môi trường, nhận thức môi trường và ảnh hưởng của các vấn đề môi trường đến sinh kế của một số cộng đồng dân thiểu số ở Việt Nam, trong đó, tập trung vào những vấn đề môi trường mới xuất hiện và diễn biến phức tạp của các vấn đề môi trường, cũng như công tác quản lý môi trường trong những năm gần đây, ở các vùng dân tộc thiểu số, như suy thoái rừng, thoái hóa đất và nước, vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn.

Từ khóa: Vấn đề môi trường, Giáo dục môi trường, Suy thoái rừng, Thoái hóa đất, Vệ sinh môi trường nông thôn, Bảo vệ môi trường

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:15 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận