Giải pháp nâng cao công tác kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp

Bài viết đưa ra các nhận định về thực trạng công tác kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp vận dụng tốt hơn những quy định trong việc thực hiện kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có chất lượng ngày càng cao hơn.