Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

Sự ra đời của cơ chế kinh tế mới, một mặt tạo ra tiền đề tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế nhưng mặt khác cũng bộc lộ những mặt trái của kinh tế thị trường. Do chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh, quy luật cung - cầu, quy luật giá trị, bên cạnh những doanh nghiệp đứng vững và không ngừng phát triển thì một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp do năng lực quản lý kinh doanh kém và do nhiều lý do khác nữa đã lâm và tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, dẫn đến phá sản
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)