Ebook Xung đột xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1

Ebook Xung đột xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung về lịch sử và lý luận về xung đột xã hội, quan niệm của chủ nghĩa Mác, thực tiễn về xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân của xung đột xã hội, những biểu hiện của xung đột xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận