Ebook Tìm hiểu Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2002 và 2006: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2002 và 2006" giới thiệu tới người đọc các nội dung của Bộ Luật lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động số 35/2002/QH19 ngày 02/4/2002. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận