Ebook Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin du lịch Việt Nam

Ebook với các nội dung: thông tin cơ bản giới thiệu chung về trung tâm thông tin du lịch; Nhu cầu về trung tâm thông tin du lịch; Thị trường của các trung tâm thông tin du lịch; Chức năng của các trung tâm thông tin du lịch; Các trung tâm thông tin du lịch ở Việt Nam; Hoạch định trung tâm thông tin du lịch; Vận hành và quản lý trung tâm thông tin du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.
Đăng nhập để bình luận