Ebook Niên giám công nghệ thông tin Việt Nam năm 2001 - NXB TP.HCM

Ebook Niên giám công nghệ thông tin Việt Nam năm 2001 có nội dung giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam đến thời điểm 2001, các công ty tin học của Việt Nam cùng địa chỉ giao dịch, danh mục các đơn vị tin học, danh mục các sản phẩm/dịch vụ, hỗ trợ tra cứu. Đây là một công cụ tra cứu tin học hữu ích cho bạn đọc.
Đăng nhập để bình luận