Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 3

Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa ở các nước liên hệ tình hình Việt Nam, phát triển và đổi mới kinh tế tập thể ở Việt Nam, đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - kinh nghiệm thế giới và Việt Nam, vấn đề nổi bật của đảng cộng sản cầm quyền, kinh nghiệm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận