Ebook Lý thuyết trật tự từ trong cú pháp: Phần 1

Ebook Lý thuyết trật tự từ trong cú pháp: Phần 1 trình bày những cơ sở lí luận chung về trật tự từ trong cú pháp, khái niệm " trật tự từ" và những định hướng nghiên cứu chủ yếu, các quy tắc và kiểu loại trật tự từ, chức năng của trật tự từ, chức năng biểu đạt thông tin thực tại, các nhân tố trật tự từ (nhìn từ góc độ ngôn ngữ và ngôn ngữ học - tâm lí). Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận