Ebook Lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc: Phần 1 - Lỗ Tấn

"Lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc" là tác phẩm học thuật quan trọng nhất của Lỗ Tấn, đặt nền móng cho khoa văn học sử tại Trung Quốc. Sách gồm 2 nội dung chính là Trung Quốc tiểu thuyết sử lược và Hán văn học sử cương yếu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách sau đây để hiểu hơn về nền tiểu thuyết Trung Quốc cũng như giúp ta hiểu thêm về tài năng và tâm huyết của Lỗ Tấn.
Đăng nhập để bình luận