Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 1

"Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 1" được biên soạn giúp các bạn nắm được ý tưởng của hoạch định chiến lược; Quá trình hoạch định chiến lược và tài liệu chiến lược; Hoạch định dự án chiến lược và phân tích chiến lược; Xây dựng chiến lược công ty.
Đăng nhập để bình luận