Ebook Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (1972): Phần 2

Tài liệu Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (1972) này được hai cụ Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê biên dịch, vẽ lại xã hội Trung Hoa thời Chiến Quốc. Thông qua tài liệu này, bạn đọc có thể tìm hiểu về xã hội Trung Hoa, tư tưởng và chính tài liệu của bọn chính khách, mưu sĩ thời Chiến Quốc, nhất là thưởng thức giá trị nghệ thuật tự sự, luận thuyết, tức giá trị về văn học của nó. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của tài liệu.
Đăng nhập để bình luận