Ebook Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa: Phần 1

Mời các bạn cùng tham khảo "Ebook Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa: Phần 1" để nắm bắt được những nội dung khái quát lịch sử ra đời và phát triển của công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa.
Đăng nhập để bình luận