Ebook Essential Biochemistry

"Essential Biochemistry" được biên soạn bởi Charlotte Pratt và Kathleen Cornely, là một cuốn sách giáo khoa hóa sinh giới thiệu cho các khóa học đại học. Nó cung cấp bảo hiểm chuyên sâu về các lĩnh vực cơ bản nhất của sinh hóa hiện đại và được tích hợp hoàn toàn với các bài tập đa phương tiện kết hợp các hình ảnh động và đồ họa tương tác phân tử.