Ebook Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật" gồm nội dung 5 chương: Các nguyên lý về đa dạng sinh học, loài là đối tượng đa dạng sinh học, đa dạng phân loại, đa dạng hệ sinh thái, đa dạng di truyền.

Từ khóa: Đa dạng sinh học, Tài nguyên di truyền thực vật, Nguyên lý về đa dạng sinh học, Đa dạng phân loại, Đa dạng hệ sinh thái, Đa dạng di truyền

pdf 126 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/10/2016 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)