Ebook Cơ sở di truyền tập tính: Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung về "Di truyền học tập tính động vật" bao gồm: Tập tính bẩm sinh ở động vật - bản năng; cơ chế vô tuyến định hướng, định vị vở một số loài sinh vật; cơ sở di truyền tập tính nhận biết mùi (Odor - Guided behavior) ở một số loài sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)