Ebook Cơ học kết cấu - Lý Trưởng Thành (Chủ biên)

Ebook Cơ học kết cấu - Lý Trưởng Thành (Chủ biên) được biên soạn theo đề cương chương trình giảng dạy môn Cơ học kết cấu do tiểu ban môn học của Bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo. Giáo trình được viết nắn gọn, rõ ràng và đã có bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh một số phần để thuận tiện hơn cho việc học tập của sinh viên.