Ebook Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học: Phần 1

Nội dung cuốn sách "Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học" đề cập đến các vấn đề cơ bản của phương pháp giảng dạy bậc đại học như yêu cầu đối với giảng dạy đại học, quan niệm về phương pháp giảng dạy đại học, yêu cầu đối với giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, các nguyên tắc cơ bản của giảng dạy bậc đại học. Nội dung sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.
Đăng nhập để bình luận