Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” cho cán bộ, đảng viên

Bài viết trình bày việc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay cần giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên mà cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một trong những chuẩn mực đạo đức đầu tiên của người cán bộ, đảng viên hiện nay.
Đăng nhập để bình luận