Đề tài " Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á "

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công
việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò
tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở
vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết
định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập, kinh tế thị trường, Tài sản cố định, công tác hạch toán, quản lý tài sản

pdf 87 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:167 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận