Đề tài: Tài chính tiền tệ

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Từ khóa: tài chính doanh nghiệp, chính sách tài chính, tài chính ngân hàng, chiến lược phát triển, kinh tế doanh nghiệp

pdf 27 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:09/10/2012 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận