Đề tài " Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà "

Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn
liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then
chốt: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình
sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: tư liệu lao
động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm mà doanh
nghiệp mong muốn.

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập, kinh tế thị trường, công tác kế toán, chi phí sản xuất , giá thành sản phẩm, kế toán tập hợp

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận