Đánh giá phân bố tải lượng ô nhiễm hữu cơ theo các tiểu vùng lưu vực sông Thị Tính

Trên cơ sở các phương pháp tính toán tải lượng ô nhiễm, số liệu điều tra về nguồn ô nhiễm do sinh hoạt, nông nghiệp, các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất phân tán thải vào sông Thị Tính, các tác giả đã tính toán hiện trạng, dự báo tải lượng ô nhiễm đến năm 2020 với 3 kịch bản quản lý nước thải khác nhau cho từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Thị Tính.

Từ khóa: Nguồn ô nhiễm, Tải lượng ô nhiễm, Ô nhiễm hữu cơ, Ô nhiễm lưu vực sông Thị Tính, Quản lý nước thải, Nguồn ô nhiễm do sinh hoạt

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/07/2019 | Lượt xem:53 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận