Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu, Bình Dương

Nội dung bài báo đề cập đến việc đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương; từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch trên địa bàn nghiên cứu, đồng thời góp phần vào sự phát triển du lịch của tỉnh Bình Dương trong tương lai.

Từ khóa: Điều kiện tự nhiên, Du lịch sinh thái, Vườn cây ăn trái Lái Thiêu, Đánh giá điều kiện tự nhiên, Tài nguyên du lịch, Tài nguyên du lịch sinh thái

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận