Dàn thép

Dàn thép là kết cấu hệ thanh bắt biến hình chịu uốn , gồm nhiều thanh liện kết với nhau tại tâm mắt tạo thành