Đại cương Ngôn ngữ học - Tập 2: Ngữ dụng học (GS.TS. Đỗ Hữu Châu)

Phần Ngữ dụng học này tập trung nghiên cứu những quan hệ giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh, những phương diện của ngôn ngữ không nằm trong lý thuyết về ngữ nghĩa, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh, then chốt với những tri thức tuy ngắn gọn nhưng có hiệu lực đặt vấn đề, đinh hướng về chuyên ngành này. Đồng thời, giáo trình còn giới thiệu tổng quát những thành tựu nghiên cứu ngữ dụng học ở Việt Nam trong khoảng 15 năm qua, góp phần vào việc mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ, hấp dẫn cho Việt ngữ học.

Từ khóa: Đại cương Ngôn ngữ học, Ngữ dụng học, Việt ngữ học, Giáo trình Ngôn ngữ học, Giáo trình Ngữ dụng học, Định nghĩa Ngữ dụng học

pdf 428 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:22/02/2014 | Lượt xem:518 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận