Cơ sở dữ liệu - Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ:
Được xây dựng dựa trên đối tượng cơ bản là các quan hệ, các thuộc tính cùng với các ràng buộc
Được sử dụng trong để thể hiện mô hình dữ liệu hiện thực
Miền giá trị (Domain) là một tập hợp các giá trị nguyên tố

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc thông tin, kỹ thuật dữ liệu, an toàn dữ liệu, liên kết dữ liệu

ppt 52 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:11/10/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận