Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam đi lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất- kỹ thuật , trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển hoàn thiện. Sự phân công lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật ở các ngành kinh tế then chốt như : Công nghiệp-Nông nghiệp -Dịch vụ chưa hợp lý và vẫn lạc hậu. Vì vậy CNH-HĐH là quá trình tạo ra những điều kiện vật chất - kỹ thuật, khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung hay cơ cấu ngành kinh tế nói riêng, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, để không ngừng tăng năng suất lao động làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân

Từ khóa: kinh tế chính trị, tiểu luận kinh tế chính trị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin, Mác Lênin, lý luận chính trị

pdf 18 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:13/11/2012 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận