CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH XÂYDỰNG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020

Ngày nay khoa học công nghệ (KHCN) đã trở thành động lực chủ yếu để phát triển kinh tế-xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn khẳng định vai trò nền tảng của KHCN trong công cuộc xây dựng đất nước. Nhận thức này được thể hiện cụ thể trong các nghị quyết của Đảng và các chính sách của Nhà nước trong các chủ trương nâng cao dân trí, đào tạo đội ngũ cán bộ KHCN, tổ chức mạng lưới các trường từ đại học đến trung học và dạy nghề, các viện nghiên cứu, kiện toàn hệ thống quản lý KHCN.

Từ khóa: chiến lược xây dựng, phát triển xây dựng, đổi mới công nghệ, kỹ thuật xây dựng, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật

doc 63 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận