Chiến lược marketing ngân hàng


Chiến lược marketing là một tập hợp các lựa chọn, g y g ộ ập chính sách, nguyên tắc- vừa mang tính độc lập vừa mang tính thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và các điều kiện cạnh tranh- chi phối toàn bộ hoạt động marketing của một doanh nghiệp (ngân hàng) trong một khoảng thời gian nhất định. ị
- Chiến lược chỉ ra phương cách đạt được mục tiêu - Chiến lược là cầu

Từ khóa: Chiến lược marketing ngân hàng, bài giảng marketing ngân hàng, tài liệu ngân hàng, quảng cáo cho ngân hàng, marketing sản phẩm

pdf 25 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:15/04/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận