Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này sẽ phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của TP Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số này của Thành phố trong tương lai.

Từ khóa: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị, Hành chính công cấp tỉnh, PCI của TP Hồ Chí Minh, PAPI của TP Hồ Chí Minh

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:14 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận