Chế tạo thiết bị đánh giá nhanh chất lượng môi trường nước biển ven bờ

Dựa trên mục tiêu này, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã phát triển thiết bị đo quang phổ hấp thu cầm tay và bộ hóa chất ñể xác ñịnh nhanh 3 chỉ tiêu dinh dưỡng trong môi trường nước biển gồm nitrit (NO2 - ), amoni (NH4 + ) và photphat (PO4 3-). Thử nghiệm cho thấy, máy quang phổ hấp thu cầm tay và bộ thuốc thử ñạt giới hạn phát hiện là 0,38 ppb NO2 - , 5,8 ppb NH4 + và 34 ppb PO4 3-.
Đăng nhập để bình luận