Cẩm nang soạn thảo văn bản

Cẩm nang soạn thảo văn bản - Ms Word. Ký tự( Character ) : Là một phím được nhấn từ vùng phím ký tự( ngoại trừ các phím Shift, Ctrl, Alt và Caps Lock ). Bạn cũng cần phân biệt rõ hai loại ký tự, đó là : những
ký tự in ra giấy( printable characters ) và những ký tự không in ra giấy( non – printing
characters, những ký tự này thấy ðýợc trên màn hình )
Đăng nhập để bình luận